DISKRÉTNÍ ČÍSLICOVÉ REGULÁTORY A JEJICH MOŽNOSTI

Blokové schéma soustavy a regulátoru je na následujícím ... Deriva ční složka je závislá na p ředchozí hodnot ě výstupu regulované soustavy y (t-1),

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

REGULACE -Ústav počítačové a řídicí techniky

Blokové schéma regulačního obvodu y... regulovaná veličina w... žádaná hodnota regulované ... chování regulátoru dynamickému chování soustavy>

Converter-abiword-11894.html

Regulovaná veličina - x. Blokové schéma regulované soustavy Obsluhující technik nemusí znát podrobně výrobní proces probíhající uvnitř soustavy.Musí však znát její dynamické vlastnosti. Nejjednodušší

Číslicová regulace - katedra 352, VŠB - Technická ...

1 Blokové schéma regulačního obvodu s kvazianalogovým ... Transformovaný přenos regulované soustavy uvažuje již v sobě číslicově analogový ...

MĚŘENÍ A REGULACE - PŘEDNÁŠKOVÉ SLIDE-8 -regulace 2

... BLOKOVÉ SCHEMA SCHEMA TOKU INFORMACÍ INFORMAČNÍ ÚROVNĚ POPIS DYNAMICKÉHO ... veličina na výstupu regulátoru a vstupu regulované soustavy ...

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Regulované soustavy a jejich rozdělení 8. Regulátory, rozdělení ... blokové schéma základního a skutečného regulačního obvodu s přesnými názvy ...

Vypracováné okruhy – AUTOMATIZACE

Blokové schéma: Regulátor – je zařízení, které samočinně uskutečňuje regulaci (P, I, D, PI, PD, PID) Akční člen ... Astatické regulované soustavy ...

Modul 03 Technické předměty Ing. Otakar Maixner 1

vznikne spojením regulované soustavy a regulátoru ... Blokové schéma soustavy a regulátoru S R Regulovaná soustava Regulátor. Automatizace Ing.

KYBERNETIKAÈfSLO I ROÈNÍ, K 4/1968 Nìkteré otázky syntézy ...

regulaèního obvodu s uva ováním v ech poèáteèních podmínek a vliv typ u regulované soustavy ... Základní blokové schéma diskrétního regulaèního ...

3 -Ústav počítačové a řídicí techniky

3.20 Blokové schéma ... Regulovaná veličina se v praxi může odchýlit od své žádané hodnoty buď vlivem nějaké poruchy na vstupu regulované soustavy ...

Teorie automatického řízení

Obr.1 blokové schéma uzavřeného ... žádané veličiny W a regulované ... jsou pro tento typ modelu soustavy poměrně ...

8 REGULA NÍ OBVODY S NESPOJITÝMI REGULÁTORY

8.3 Blokové schéma regulaního obvodu s krokovým típolohovým regulátorem ... z regulované soustavy také zpoždní idla teploty, pak podle zkušeností je u

Matlab& Simulink studijní materiály pro předmět ...

Zvláštní pozornost je věnována jednak způsobům modelování regulované soustavy, ... Simulační schéma s příkladem je součástí souboru rezonancni_obvod ...

3. Regulační obvody - Fakulta strojní - VŠB-TU Ostrava ...

Obr. 3.16 Blokové schéma regulované soustavy. Přenos regulované soustavy (motor + manipulátor, viz obr. 3.16) (3.29)

5 DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ REGULA ČNÍCH OBVOD Ů

Náhradní blokové schéma a p řenosové vlastnosti ... Prvky regulované soustavy klimatizace postupn ě protéká vzduch s teplotou, prom ěnnou na

VYSOKÉ U ČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě

...Řízení regulované soustavy v otev řené smy čce ... Blokové schéma regula čního obvodu ...